URL Expander
Obsługa API
Endpoint: https://safety-online.pl/redirect.php?url={URL}

Parametry:
url (wymagany): Adres URL, dla którego chcesz uzyskać łańcuch przekierowań.
Odpowiedź:

Format: JSON

Struktura:
redirectChain (tablica obiektów)
  • url (string)
    Początkowy adres URL.
  • http_code (number)
    Kod HTTP przekierowania.
  • redirect_url (string)
    Docelowy adres URL po przekierowaniu.

Kod JavaScript:
function getRedirects(url) { fetch(`https://safety-online.pl/redirect.php?url=${encodeURIComponent(url)}`) .then(response => response.json()) .then(data => { console.log(’Łańcuch przekierowań:’); data.redirectChain.forEach(redirect => { console.log(’Przekierowano z:’, redirect.url); console.log(’Kod HTTP:’, redirect.http_code); console.log(’Przekierowano do:’, redirect.redirect_url); console.log(’—————————’); }); }) .catch(error => { console.error(’Wystąpił błąd:’, error); }); } // Przykładowe użycie:
getRedirects(’https://rb.gy/ob2lvv’);

Kod PHP:
function getRedirects($url) { $apiUrl = 'https://safety-online.pl/redirect.php?url=’ . urlencode($url); $response = file_get_contents($apiUrl); if ($response === false) { echo 'Błąd podczas pobierania danych z API.’; } else { $data = json_decode($response, true); if ($data === null) { echo 'Błąd dekodowania danych JSON.’; } else { echo 'Łańcuch przekierowań:<br>’; foreach ($data[’redirectChain’] as $redirect) { echo 'Przekierowano z: ’ . $redirect[’url’] . '<br>’; echo 'Kod HTTP: ’ . $redirect[’http_code’] . '<br>’; echo 'Przekierowano do: ’ . $redirect[’redirect_url’] . '<br>’; echo ’—————————<br>’; } } } } // Przykładowe użycie: getRedirects(’https://rb.gy/ob2lvv’);

Ten kod JavaScript i PHP pozwala na użycie Twojego API do uzyskiwania informacji o przekierowaniach dla danego URL. Wystarczy przekazać adres URL jako argument funkcji getRedirects, a następnie odpowiedzią będzie łańcuch przekierowań dla tego URL.